tarihinde yayınlandı Yorum yapın

HADİS NOTLARI

 

İmla: Bir hadis şeyhinin kendisine müracat eden veya hadis meclisine katılanlara hadis yazdırmasına denir.
Mümli: Talebeye hadislerini yazdıran hoca.

Tarikul İman: Bir hadis kitabının halka yönelik okutulması durumunda uygulanan usul. Kıssalar, hikayeler…

İcam: Metinlerin yazılışında yanlışlığı ve karışıklığı önlemek için harflerin noktalanmasına denir.

İhtisar: Bir hadisin bir kısmını alıp, bir kısmını bırakma.

İlhak: Yazılması gerektiği halde yanlışlıkla yazılmayan kelime ve cümleleri sonradan sayfa kenarlarına veya satır aralarına yazmaktır.

İtidad: Zayıf hadisin başka tariklerden gelen rivayetlerle desteklenmesine denir.

İtibar: Fert zannedilen bir hadisin başka tariklerden rivayet edilip edilmediğini, yani ravinin gerçekten tek olup olmadığının araştırılmasına denir.

İşkal: Kapalı ve anlaşılması zor müşkil huşulara denildiği gibi, hadis yazarken yanlış okunmasını önlemek maksadıyla kelimelerin gerekli yerlerine çeşitli harekeler koymaya da denir.

Mahv: Yanlış yazılan kelime veya ibarenin çeşitli şekillerde silinmesine denir.

Meşihat: Bir ravinin görüştüğü ve hadis işittiği şeyhlerini tanıtmak, o ravinin isnadlarının tespitinde yardımcı olur. Şeyhlerin isimlerinin ve hal tecrübelerinin anlatıldığı eserlerdir.

Muasarat: Birbirlerinden hadis rivayet etsinler veya etmesinler, aynı asırda yaşamış olan raviler.
Müddebbec: Akranların birbirlerinden hadis rivayet etmeleridir.
Sabık ve Lahık: Eskisi ile yenisi. Aynı şeyhten rivayette bulunan ve ölüm tarihleri arasında uzun zaman bulunan 2 raviye denir.

Müdevven: Çeşitli konulardaki hadislerin yazılı olduğu kitaplardır.

Müdih: Aynı raviye ait değişik isim, künye, lakapları ve bu konuda düşülen hataları açıklayan eserlerdir.

Şakk: Hatalı olan veya fazladan yazılmış olan kelimenin üstünü çizmektir.

Ta’lik: İsnadı hazfederek “Kale Rasulallah, kale İbn Abbas” şeklinde doğrudan kaynak göstermeye denir. Sebepleri:
1) Muallak hadisleri bab başlıklarında kullanmak için yapılmıştır:
2) Tekerrüre düşmemek için yapılmıştır.
3) Halk tarafından meşhur olup diğer kaynaklarda muttasıl olarak vermesi.

Muhkem: Diğer dini delillerle çelişmeyen hadislerdir. Hadislerin çoğu böyledir.

Mühmel: Baba veya dede isimleri yahut da nispetleri aynı olan 2 ayrı şeyhten hadis rivayet etmesi, fakat bu 2 ayrı şeyhi belirleyecek, ayırt ettirecek isim veya sıfatı terk etmesi, ihmal etmesidir.

Lika: Ravi ile rivayet ettiği şeyhin görüşmesi, mecliste bir araya gelmesidir.

Mutabeat: Şeyhinde rivayetiyle tek kalmış bir raviye, bir başka ravinin tabi olarak, ya o şeyhten ya da şeyhin şeyhinden aynı hadisi rivayet etmesi

Tariku’s-Serd: Bir hadis kitabının alanında uzman olan alimler tarafından okunması.

Fiten: Peygamberimizden sonra meydana gelmesi muhtemel hadislere denir.

İhtilat: Sika ravinin yanlışlık, hastalık veya bunama sebebiyle hafıza kaybı yaşaması ve rivayetleri karıştırır hale gelmesidir. Sonraki rivayetlerin kabulüne engeldir.

Emali: Hadis yazmak için yapılan toplantılarda talebenin yazdığı hadislerden meydana gelen kitaplardır.

Evali: Hadis metinlerinde bildirilen olayların tarihlerini tespite yardımcı olmak üzere ilk defa yapılan işler.

Telfik: Çeşitli rivayetleri birleştirerek hepsini belli lafızlarda tek isnadla nakletmek.

Makbul hadis: Makus hadis.

Tarikul Hal ve Bahs: Kitabın talebelere okutulması durumunda hoca talebelerin anlayamadıkları huşuları açıklar.

İhticac: Hadislerden hüküm çıkarmaktır. Fakih alimlerin işidir.

Ref: Hadisin Peygamberimize kadar ulaşması.

Tahdis: Tahammül yolları.

Adıt: Hasen hadisi sahih hadis derecesine çıkaran rivayetlerdir.

Mechulul Ayn: Bir kişi dışında ravisi olamayan hadistir. Güvenilmez.

Abdullah b. Amr => “Sahifetüs Sadıka” adlı eseri Peygamberimiz zamanında şahsen O’ndan izin alaral yazmıştır.

Tacüddin es-Subki => “Tabakatü’ş- Şafiyetil Kübra” adlı eserinde cerh ve tadil kurallarını ilk defa derli toplu hale getirmiştir.

İbn Ebi Hatim er-Razi => Cerh ve tadil lafızlarını derecelerine göre tasnif ederek, her derecenin hükmünü açıklayan ilk müelliftir.

Ebu Ubeyd Kasım b.

Sellam => “Garibul Hadis” adlı eseri garip kelimlere dair yazılmıştır. 40 senede yazmıştır.

Ebu Davud et-Tayalisi => “MÜSNED” alanında yazılan ilk eserdir.

Tabarani => MUCEMlerin en meşhuru.

Ebu Davud => MÜRSEL hadislerin en şöhretli olanı.

Ahmed b. Hanbel => MÜSNEDlerin en meşhuru.

Nesai => Kütübü Sitte içerisinde ZAYIF hadislere en AZ yer veren.

Suyuti => “el- Ezharul Mütenasıra” adlı eseri MÜTEVATİR konusunda ilk eser veren.

Sehavi => “Mekasidul Hasene” adlı eserinde sahih, zayıf, mevzu olmakla beraber halk arasında MEŞHUR olan haberleri bir araya derlemiştir. 1356 söz alfabetik olarak incelenmektedir. “Hadis” kelimesiyle başlar.
Acluni => “Keşful Hafa” halk arasında yaygın olan hadisler.

Hadis uydurma kapısını açan ilk mezhep => ŞİA

İbn Şihab ez-Zühri => Hadisleri ilk TEDVİN eden. /ilk tedvin çalışmaları ÖMER B. ABDÜLAZİZ zamanında başlamıştır. Hicri 3. Asır. Altın çağ. Klasik eserler b dönemde çıkmıştır.)

Buhari => “Camius Sahih” en fazla şerh çalışması olan eser.
Ed- Darakutni => “el- İlzamat vet Tetebbu” adlı eseri Buharinin eserine eleştiridir.
Hattabi => İlk şerh çalışmasını yapan kişidir. 4. Asırda. Buharinin Sahih’ini yapmıştır.

Müttefakun aleyh: BUHARİ + MÜSLİM

Tirmizi kendisi için EBU LİSA lakabını kullanmıştır.

Ahmet Davutoğlu=> Müslim’i şerh etmiştir.

Ravilerin bibliyografyasını çıkaran alimler:
-İbnül Esir
-İbn Hacer el- Askalani
-Suyuti

DİHLEVİ tabakalara ayırmış:
1) Buhari – Müslim – Muvatta
2) Tirmizi – Davud – Nesai
3)Tayalisi – Tabarani – Humeydi
4)Hadis olmayan

Zabt’tan kaynaklı bir problem varsa o hadis HASENdir.
Adalete yönelik “Kizbur Ravi”den kaynaklı bir problem varsa o hadis MEVZUdur. Diğer 4 maddeden kaynaklı bir problem varsa o hadis ZAYIFtır.
İttihamur Ravi’den kaynaklı bir problem varsa o hadis METRUKdur.
Muhaletüs Sikat veya fasık veya çok hata yapan bir raviden rivayet ise o hadis MÜNKERdir.
Akıl ve içtihadla bilinmeyen haberler HÜKMEN MERFUdur.
Musahhaf ve muharref, sema ve arzın olmadığı okumalarda yapılır.

CAMİNİN 8 BÖLÜMÜ:
1) İman
2) Ahkam veya Sünen
3) Zühd veya Rikak
4) Adab veya Etime(Eşribe)
5) Tefsir
6) Siyer (Tarih, Cihad)
7) Menakıb
8) Fiten ve Melahim (Gelecek, kıyamet vs)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir